Maciej Pasniewski

Person

Pasniewski, Maciej

Person

  1. 2014
  2. Advanced synthetic routes towards thorium dioxide doped with lanthanides

    Pasniewski, M. & Verwerft, M., Sep 2014, Leuven, Belgium: KUL - Katholieke Universiteit Leuven. 98 p.

    Research output: ThesisMaster's thesis

ID: 42346